sdsd fd fd

Regulamentul consiliului

APROBAT: prin decizia consiliului

Nr.2/1 din „27” februarie 2004

REGULAMENTUL  – CADRU

                privind constituirea şi funcţionarea

consiliului satului Ţaul

T I T L U L   I.

Construirea consiliului local

CAPITOLUL I

Modul de construire a consiliului

 1. Prima şedinţă (de construire) a consiliului local, se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 zile de la data validării mandatelor de consilier.

Consiliul local este legal constituit, dacă sunt validate mandatele cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

Convocarea consilierilor consiliului local în prima şedinţă (de construire) a consiliului se face prin hotărîrea a consiliului electoral de circumscripţie.

Prima şedinţă a consiliului local este deliberativă , dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi.

În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la oa nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă, dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

Lucrările primei şedinţe (de construire) sunt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezentaţi la şedinţă.

La prima sedinţă (de construire) a consiliului  participă şi reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie.

 1. Reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale Centrale aduce la cunoştinţă consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.
 2. După construirea legală a consiliului local, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de construire), în baza de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurile electorale. Construirea fracţiunii se  consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la construirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau pot afilia altor fracţiuni. Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii. Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilieriii independenţi, după constituirea fracţiunilor alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

 1. După validarea mandatului primarului, consiliul local alege din rîndurile consilierilor viceprimarul.

Candidatura pentru funcţia de viceprimar se propune de către primar după consultarea fracţiunilor.

Alegerea viceprimarului se efectuează în condiţiile Legii privind administraţia publică locală.

 1. Secretarul consiliului sătesc este numit de consiliul respectiv, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de secretar, la prima şedinţă a consiliului, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Şefii de subdiviziuni, de servicii publice locale, de întreprinderi municipale din subordonarea

consiliilor săteşti sunt desemnaţi prin decizia a consiliului, adeptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, la propunerea primarului.

Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către consiliu, la propunerea primarului satului, sau cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul stabilite de legislaţie.

 1. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către consiliul sătesc în baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile publice, aprobat de Guvern.

CAPITOLUL II.

Construirea şi funcţionarea comisiilor consultative

de specialitate ale consiliului

 1. După constituire, consiliul local formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.

Principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt    prevăzute în anexă.

 1. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul şi necesităţile fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. La şedinţa consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.
 2. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de  activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilieri. Activitatea în cadrul comisiilor nu este renumerată.
 3. Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi sunt menite să asigure eficienţa activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sunt subordonate acestuia.
 4. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vor deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.
 5. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui de secretarul comisiei.

Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

Şedinţele comisiei de regulă sunt publice. La şedinţa comisiei pot fi prezentaţi, fără drept de vot, consilierii care nu sunt membri ai acestei comisii. Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul primăriei, aparatul preşedintelui raionului, sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie precente şi alte persoane interesate.

 1. Membrii comisiei de specialitate sunt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului.
 2. În exercitatea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi. Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.
 3. Numărul locurilor, care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi de către consiliu, avîndu-se în  vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.

În funcţia de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 103 comisii dintre care una este comisia de bază a acestuia.

 1. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:

–          identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu

–          analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora

–          întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliul

–          se pronunţă asupra altor chestiuni remise spre avizare de către consiliu.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii a consiliului sau însarcinări date prin decizia a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

 1. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:

–          reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii

–          convoacă şi conduce şedinţa acesteia

–          propune ca lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar

–          participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce

–          anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei

–          susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

 1. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:

–          asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică  a şedinţelor comisiei

–          face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţă a membrilor comisiei

–          numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării

–          asigură redactarea avizelor, prosecelor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă

Secratarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

 1. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordin de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.
 2. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de componenţa sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Abşenţa consilierului , precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.
 3. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu exepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

T I T L U L   II.

Şedinţele consiliului local

CAPITOLUL I

Atribuţiile preşedintelui şedinţei

şi ale secretarului consiliului

 1. Consiliul local alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizată de secretarul consiliului.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a semna.

 1. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:

–          conduce şedinţele consiliului

–          supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pre”, „contra” şi a abţinerilor

–          semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei

–          asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectare regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu

–          supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care întră în competenţa de soluţionare a consiliului

–          aplică după caz, sancţiunile în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului precum şi însărcinările consiliului

 1. În cazul în care pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă (de constituire) nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sunt semnate de preşedintele nou-ales.
 2. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarul consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

–          asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea primarului, respectiv, sau cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului

–          asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului

–          face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor

–          numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu exepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor şi anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu

–          informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizi ale consiliului

–          asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din  ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora

–          urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care sub incidenţa art.25 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea atribuţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri

–          contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu exepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului

–          acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

CAPITOLUL  II.

Desfăşurarea şedinţelor

 1. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).

În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectale de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale respective prin mijloc de informare.

 1. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art.20 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei.
 2. Consilierii sunt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului. Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit primarului sau secretarului. Primarul sau secretarul sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă consilierilor prezenţi la şedinţă, informaţia privind absenţa consilierului respectiv.
 3. Dacă în unitatea administrativ-teritorială există delegaţi săteşti, aceştea vor fi invitaţi, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului local. Delegatul sătesc participă la discuţii asupra problemelor din ordinea de zi fără drept de vot.
 4. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care aceste sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, consilierul care a inaintat proiectul rspectiv.

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu exepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei , a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat că în luarea sa de cuvînt, să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

 1. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.
 2. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

 

 1. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
 2. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:

–          să cheme la ordine

–          să retragă cuvîntul

–          să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.

 1. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sncţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:

–          avertisment

–          eliminarea din sala de şedinţe.

 1. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba moldovenească sau în altă limbă utilizată pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.

Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba moldovenească, urmînd, după caz, să fie traduse în limba rusă.

CAPITOLUL  III.

Elaborarea proiectelor de decizii

 1. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii pot face primarul. Primarul poate participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.
 2. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul şi personalul de specialitate din primărie vor acorda asistenţă tehnică de specialitate. Proiectele de decizii se prezintă în limba romînă sau în limba utilizată pe teritoriul unităţii administrativ-teritorială respective.
 3. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către primar, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduce la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost permise spre avizarea şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.
 4. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizarea comisiilor de specialitate ale consiliului, compartementelor de specialitate ale primăriei şi serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate în vederea întocmirii nui raport.

O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentări raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa la orice moment, la susuţinerea lor, pînă la inscrierea acestora în ordinea de zi.

 1. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate al primăriei şi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întosmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de permiterea a lor de către primar şi către consilieri, cel tîrziu pînă la data şedinţei consiliului.

 1. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate al primăriei şi al serviciilor publice , se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.

CAPITOLUL  IV.

Procedura de vot

 1. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane. Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise.

Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal. Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu exepţia cazului în care, prin lege sau regulamentul, se stabileşte o anumită modalitate.

 1. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro” şi „contra”. Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică.

Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pro” sau „contra”, în funcţie de obţiunea sa.

 1.  Pentru exercitatea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinului de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro” şi „contra”, şi abţinut. Buletinele de vot se introduc în urna de votare.

La numărarea voturilor nu se  iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct, pentru a-şi exprima opţiunea.

 1. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu exepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

 1.  Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
 2. Proiectele de decizii sau propunerile de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleaşi şedinţe.

CAPITOLUL  V.

Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor

 1. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, primarului, viceprimarului şi secretarului consiliului, şefilor serviciilor locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate le şedinţa consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

 1. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
 2. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sunt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămîni, dacă nu prevede altfel.                   Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
 3. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea auduenţei se efecuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionarea şi alte acte normative.

 

Secretarul consiliului local                                                       Corneliu Țîcu